PDA

View Full Version : Hướng Dẫn | Kinh Nghiệm Chơi 1. Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Cấp 1 - 2 - 3.
 2. Hướng Dẫn Đá Tạo Hóa và Công Dụng
 3. Hướng Dẫn Tham gia Sự Kiện Rakilon Event
 4. Hướng Dẫn Chế tạo Sói Tinh
 5. Hướng Dẫn Sử dụng Auto InGame
 6. Hướng Dẫn Nâng cấp item từ +0 lên +15
 7. Hướng Dẫn Hỗn Nguyên Lâu - Chaos Castle
 8. Hướng Dẫn Auto nhặt các vật phẩm
 9. Hướng Dẫn Tổng Hợp Thời Gian Sự Kiện Trong Game
 10. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Ép Wing 2.5
 11. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Ép Cánh Cấp 3