Thông báo: Máy Chủ ĐẤU SĨ - OPEN BETA 08/06
Thiên Hạ đã vào Chatbox.
Hệ thống Đã tự động xóa chatbox.